3.10.2013

Είχαν προβλέψει οι remote viewers τον "μετεωρίτη" που Χτύπησε στην ΡΩΣΙΑ;

Θα σας δώσω δυο βίντεο τα οποία είναι από το 2012 και αναλύουν το πείραμα της "Παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής μέσα από remote viewing έρευνα"
Βγάλτε συμπεράσματα...
Principal Investigator: Courtney Brown
Remote Viewers: HRVG viewers led by Glenn Wheaton and CRV viewers led by Lyn Buchanan.
Initial Results:
This project describes change between the years 2008 and 2013 across nine geographical locations with a global spread. The locations are
Vaitupu, Tuvalu
Fort Jesus, Mombasa Kenya
Sydney Opera House, Sydney, Australia
Mount Kilimanjaro, Tanzania
United States Congress Building, Washington, D.C.
Malé International Airport, Malé, Maldives
KITV Building, Honolulu, Hawaii
The Vehicle Assembly Building at Launch Complex 39, Kennedy Space Center, Merritt Island, Florida
Key West, Florida
In general, these remote-viewing data suggest the following types of physical changes across many of the above geographical locations by mid-2013:
Impacts from what appear to be large meteors leading to tsunamis and possible volcanism
Extensive and forceful flooding of coastal areas
Excessive solar radiation
Storms and other severe weather
In terms of the effects of these changes on humans, these data also suggest:
Massive self-organized relocation from coastal areas (refugees)
The breakdown of rescue or other notable governmental functioning
The breakdown of the food supply system
The breakdown of the vehicular transport system
Extensive loss of buildings near coasts
Oddly, these results largely parallel recent warnings being issued by NASA relating to the dangers of severe solar storms anticipated around the years 2012 and 2013 that would threaten the global long-term use of electricity. NASA is not currently explaining exactly why these unprecedented and severe storms are anticipated, but the warnings themselves could not be more clear. Meteor impacts are not included in the current set of NASA warnings.
For this project, all targets are assigned two timelines for the date 1 June 2013. This allows us to attempt to use remote viewing to describe alternative futures by specifying characteristics of future timelines. Web site visitors who are not familiar with our research into multiple realities might want to view this introductory video presentation on the subject.
The two 2013 timelines examined in this study are
Timeline A: 1 June 2013, 12 noon target local time, following the timeline in which the leadership of the mainstream global scientific establishment continues to ignore or deny (1) the reality of the remote-viewing phenomenon, and (2) the existence of life not originating from Earth.
Timeline B: 1 June 2013, 12 noon target local time, following the timeline in which by the end of 2009 leaders of the mainstream global scientific establishment publicly recognize (1) the reality of the remote-viewing phenomenon, and (2) the existence of life not originating from Earth.
The results of this study do suggest that there is a difference between the two timelines. These data suggest that the impact of planetary change is less severe for Timeline B as compared with Timeline A. This suggests that having the mainstream scientific community openly acknowledge the reality of remote viewing and life (even microbial) not originating on Earth may help ameliorate the impact of severe planetary change, perhaps by giving people a greater chance to prepare for the changes. The Key West target was added late in the study to explore a timeline in which the scientific community recognizes the reality of remote viewing and the existence of extraterrestrial life by 2011.
Speculation
Predicting any event on a single timeline may involve (1) using remote viewing to examine alternate timelines to check for unusual events, and (2) looking for clues in a given present to see if anything that is currently happening suggests that the future events perceived in the alternate timelines might be possible for our most likely future. Thus, if the above results are indeed correct for the two specified timelines (Timelines A and B), then it is natural to ask if the results are relevant for our most likely future timeline. Since it seems likely that major governments would be aware in advance of most near term global threats, then it also seems likely that they would take some actions that would reflect their anticipation of those events. These actions would likely not be explained to the masses to avoid panic. Below is a list of largely anomalous governmental actions that may indicate an awareness of a near term global threat that is suggested by these remote-viewing data. Again, these are only speculations, none of which "prove" anything. But considered collectively, they are exceptionally odd.
The U.S. Space Shuttle will launch its last mission in mid-2011. At that time, NASA is entirely abandoning its government-funded manned spaceflight program. Given the investment that the U.S. has made in launching humans into space since the 1960s, this is odd, especially since private efforts to launch humans into space are years away, and currently unproven. It is as if the government does not anticipate being able to launch humans into space in the near future for reasons not currently stated.
The Svalbard Global Seed Vault is now finished and fully stocked. This will allow the world to restart agriculture given a global catastrophe. The United Nations formally inspected the facility, which might seem odd for a Norwegian project. The timing of this project seems like a strange coincidence.
U.S. and global debt. It is as if various governments are not expecting to have to pay back their debts, perhaps anticipating a global economic reset due to reasons not currently stated.
The devaluing of the U.S. dollar seems to be a trend that will stay. Moody, Standard and Poor, and Fitch have announced that they may be devaluing the rating of U.S. Treasury bonds (see NY Times article, 15 March 2010, as well as the editorial on 20 March 2010), and there have been discussions within the United Nations of the International Monetary Fund phasing out its dependency on the U.S. dollar. The governments seem to be acting as if the U.S. dollar will be replaced as the global currency.
Digging, digging is everywhere. The U.S. has no nuclear enemies, yet it is digging huge underground facilities in inhospitable regions difficult for the masses to reach. Why? On the other hand, the Chinese tend to think collectively, and China is digging extraordinary subway complexes under most of its major cities in a crash program that seems odd in terms of timing and scope. See, for example, the NY Times article by Keith Bradsher, 27 March 2009. Subways are, of course, conveniently located underground tunnels, and such tunnels could house millions of people in an emergency. Russia announced in 2011 that it is adding 5,000 new nuclear bomb shelters in Moscow, enabling it to protect all of Moscow's residents. The program is to be rushed so that it is finished in 2012. Why? Russia has no nuclear enemies. Russia's new subway systems have also been placed deeper than needed so that they can be used as deep emergency shelters. Again, why? Why all these preparations, and why the rush?
NASA is now predicting that the Sun may generate unprecedented solar storms for a lengthy period in 2012-13. We cannot accurately predict Earth's normal weather a week in advance, and it is by no means clear how NASA can do this with respect unprecedented weather on the Sun years in advance. They are saying that we are more dependent on vulnerable computer technology now. But we had similar dependencies in 2001 and 1990 when previous 11-year solar cycles hit. What is different about the current cycle? Some might suggest that NASA is acting as if it has some extra information that is not currently stated.
Project Overview for the 1 June 2008 and 1 June 2013 Experiments:
The remote viewers participating in this study have remote viewed various geographically determined targets during two time periods: 1 June 2008 and 1 June 2013. This five-year gap will allow us to look for planetary change that may occur over that period. We are also aware that popular culture views the year 2012 as potentially significant, and some people may be interested in following our results because of this. (No reason scientific studies can't be fun!)
From our past research we know that the future is probabilistic. (See also, the Multiple Universes Project.) If multiple realities emerge from every moment of now, then there is no single future timeline. Thus we hope that by specifying certain timeline conditions with our remote-viewing tasking, it is possible to perceive a specific future (for a specific timeline) correctly. For this reason, our participating remote viewers have perceived the 2013 targets along two separate timelines, with each timeline offering the potential for significant differences in future events given specific possible actions taken by the mainstream scientific community. Thus, we are hoping to discern what the future looks like if the mainstream scientific community pursues one policy as compared with a future in which the mainstream scientific community pursues a different policy. In the former case, the policy is a continuation of a current policy. In the latter case, the policy is an alternate policy that might produce a significantly different future. We are attempting to learn if the publication of information about two future timelines based on differences in current policies can change the future that our current now evolves into.
The various 2008 targets establish a baseline set of criteria by which the accuracy of the remote-viewing results in general may be evaluated. Thus, if the 1 June 2008 targets are perceived accurately by the remote viewers participating in the study, then it is reasonable to assume that the results for the future dates for those same targets will be comparably accurate. Since each geographically determined target is evaluated three times (once in 2008, and twice in 2013 — once for each future timeline), there are three times as many total targets as there are geographically determined targets in this study.
The remote-viewing sessions were conducted prior to the targets being assigned to those sessions by a truly random process (explained in "Experiment Details" below as well as in the video presentation that appears at the top of this page) that took place on Wednesday, 4 June 2008. It was not possible for a remote viewer (or anyone else) to know the identity of a target at the time the target was being remote viewed since the remote-viewing sessions were conducted before 4 June 2008. Thus, the targets are assigned in the future with respect to when the sessions were done, and the remote-viewing data describe the future target assignments.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...